انحصار وراثت زمین کشاورزی

  1. خانه
  2. وکالت
  3. انحصار وراثت زمین کشاورزی
انحصار وراثت زمین کشاورزی

به منظور انحصار وراثت زمین کشاورزی متوفیان می­بایست با در اختیار داشتن مدارکی چون گواهی فوت، استشهادیه محضری، عقدنامه متوفی، اصل شناسنامه وراث، وصیت نامه متوفی و گواهی مالیات بر ارث به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند. این شورا پس از انتشار آگهی و توقفی ۴۰ روزه جهت شناسایی دیگر وراث در صرت وجود، گواهی انحصار وراثت زمین کشاورزی را صادر می­نماید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انحصار وراثت زمین کشاورزی تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مدارک لازم برای انحصار وراثت زمین کشاورزی

جهت کسب گواهی انحصار وراثت زمین کشاورزی لازم است با در اختیار داشتن مدارک زیر به شورای حل اختلاف محل اقامت درگذشته مراجعه شود. مدارک لازم جهت انحصار وراثت زمین کشاورزی عبارتند از:

  • گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده فرد متوفی: وفات هر فرد ایرانی یا خارجی لازم است تا به اطلاع نماینده ثبت احوال برسد. جهت ارائه گواهی فوت در اختیار داشتن شناسنامه متوفی، کارت ملی وی و گواهی پزشک یا گواهی بیمارستان یا استشهاد دو نفری که در زمان فوت حاضر بوده اند مورد نیاز است.
  • استشهادیه محضری: استشهادیه محضری سندی رسمی است که در یکی از دفاتر اسناد رسمی با حضور سه نفری که در زمان فوت حضور داشته اند تنظیم می­شود.
  • عقدنامه متوفی یا رونوشت آن: در صورتیکه فرد متوفی متأهل باشد به منظور کسر سهم مهریه از ارث و شناخت همسر متفی به عنوان یکی از وراث نیاز است.
  • اصل و کپی شناسنامه: مدارک شناسایی کلیه وراث یا بازماندگان که از ارث سهم می­برند.
  • وصیت نامه متوفی: ممکن است متوفی در یکی از دفاتر اسناد رسمی وصیت نامه خود را به صورت سندی رسمی ثبت کرده باشد در این صورت وراث می­توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در این خصوص استعلام بگیرند.
  • گواهی مالیات بر ارث برای بازماندگانی که مورث خود را پیش از سال ۱۳۹۵ از دست داده باشند. تا زمانی که وراث برای پرداخت تمامی مالیات بر ارث اقدام نکنند امکان انحصار وراثت و تقسیم اموال متوفی وجود نخواهد داشت. البته این التزام برای متوفیانی که بعد از سال ۱۳۹۵ فوت کرده اند وجود نخواهد داشت.

همچنین بخوانید: مالیات بر ارث ملک چگونه است؟

مراحل انحصار وراثت زمین کشاورزی

بعد از جمع آوری مدارک بالا یعنی گواهی فوت، استشهادیه محضری، عقدنامه متفی، اصل شناسنامه وراث و گواهی مالیات بر ارث لازم است با به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه شود. در این دفتر می­بایست دادخواست انحصار وراثت زمین کشاورزی تنظیم شود.

در ادامه شورای حل اختلاف آگهی را در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می­کند و یا در صورت استقرار در مناطق کم جمعیت تری چون ده و روستا آگهی فوت در مناطق پر تردد و شلوغ نصب می­گردد تا در صورت وجود وراث و ذینفعان دیگر، آن ها به عنوان دیگر بازماندگان مراجعه نمایند. به مدت ۴۰ روز در صورتیکه ذینفع یا ورثه جدیدی مراجعه نکند، شورای حل اختلاف سند انحصار وراثت زمین کشاورزی را صادر خواهد کرد.

مالیات انحصار وراثت زمین کشاورزی

مالیات انحصار وراثت زمین کشاورزی

وراث و بازماندگان می­بایست در نظر داشته باشند که تا مالیات بر ارث زمین کشاورزی به طور کامل پرداخت نشود، گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختلاف صادر نمی­گردد و به واقع گواهی مالیات بر ارث از مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت است. میزان مالیات بر ارث زمین کشاورزی برابر با ۵/۷ درصد ارزش معاملاتی زمین است. ارزش معاملاتی زمین کشاورزی را کمیسیون املاک تعیین می­کنند. برای مثال اگر کمیسیون املاک ارزش معاملاتی زمین کشاورزی را ۳ میلیارد ارزیابی کنند برابر با ۲۲۵ میلیون لازم است تا مالیات بر ارث پرداخت گردد.

انحصار وراثت زمین کشاورزی بدون سند

تقسیم ارث اموال بدون سند متوفی که به صورت غیر رسمی و قولنامه ای به نام وی هستند با مشکلاتی همراه است. برای مثال اگر فردی زمین کشاورزی خود را به فرد دیگری به صورت قولنامه ای بفروشد و خریدار بعد از مدتی فوت کند، وراث خریدار زمین تنها قولنامه ای از زمین در اختیار دارند و جهت تقسیم آن می­بایست رضایت مالک اصلی زمین در صورت حیات را اخذ کرده و یا در صورت فوت مالک اصلی زمین نیز لازم است رضایت وراث او را کسب نمایند تا بتوانند به تقسیم زمین کشاورزی متناسب با سهم الارث خود بپردازند.

نمونه متن تقسیم زمین کشاورزی بین وراث

در تقسیم زمین کشاورزی میان وراث لازم است تا مواردی چون نام تقسیم کنندگان، مورد تقسیم، قدرالسهم ناشی از تقسیم، شروط تقسیم مشخص شود.

تقسیم کنندگان: (ورثه مرحوم …………..متوفی به تاریخ ……… ) به شرح زیر:

پدر

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد …………. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

مادر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد ………….به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

همسر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد  …………. به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

دختر

خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد ………….به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

پسر

آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد ………….به شماره شناسنامه ……….. صادره از………….

همه نامبردگان فوق ساکنین شهر ………….به نشانی……………..

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره ……….….. مورخ …………صادره از دادگاه حقوقی شعبه ……..…..و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره  ……..مورخ ………. صادره از سرممیزی شماره …….…….اداره ارث .

مورد تقسیم : ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

۱ – تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت………متر مربع دارای پلاک….. فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک……….. فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی ……. بخش……. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره……….. مورخ   /   /   صفحه …..….جلد…..….  به شماره چاپی ………صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده  ……. و آب شماره اشتراک……. و گاز شهری شماره شناسایی………. منصوبه های در آن .

۲ – تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت……….متر مربع دارای پلاک ………… فرعی از …..اصلی مفروز واقع در اراضی……بخش…..ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره…….مورخ…….صفحه…….جلد…… به شماره چاپی ……صادره به نام خانم / آقای :…..…انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن .

۳ – تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه………به مساحت ……..متر مربع دارای پلاک ……. فرعی از ……..اصلی مفروز و انتزاعی از پلاکفرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی……. بخش……ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……مورخ……جلد…….صفحه….. به شماره چاپی…… صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی شماره پرونده …….و بقدر السهم از برق مشترک شماره پرونده …….….و از آب مشترک شماره اشتراک ….. و از گاز شهری شماره شناسایی …… و با شوفاژ روشن

پیشنهاد ارث تکس: روش های معافیت مالیات بر ارث

محاسبه ارث زمین

جهت محاسبه سهم الارث وراث ابتدا لازم است تا طبقه وراث مشخص شود. طبقه اول وراث را فرزندان، نوه ها و پدر و مادر شامل می­شوند. طبقه دوم وراث را خواهرها و برادرها، فرزندان آنها و مادربزرگ و پدربزرگ تشکیل می­دهند. وراث طبقه سوم را عموها، عمه ها، خاله ها، دایی ها و فرزندان آن ها شامل می­شوند.

قانون ارث دختر از زمین کشاورزی

زمین کشاورزی نیز نظیر تمامی اموال منقول و غیر منقول متوفی به نسبت ۲ به ۱ بین پسران و دختران متوفی تقسیم می­شود. اگر متوفی حتی وصیت کرده باشد که تمامی زمین های کشاورزی به پسران برسد، این وصیت در خصوص ۳/۱ ارزش زمین کشاورزی قابل اجرا است و در خصوص ۳/۲ باقیمانده ارزش معاملاتی زمین کشاورزی، دختران نیز مانند پسران نسبت ۱ به ۲ خواهند داشت و لازم است تا زمین کشاورزی بین وراث از جمله دختران نیز توزیع گردد.

هزینه حصر وراثت زمین کشاورزی چقدر است؟

از حصر وراثت زمین کشاورزی دولت سهمی ندارد و تنها هزینه دادرسی حدود ۲۰۰ هزار تومان است که در دفاتر خدمات الکترونیک پرداخت می­شود.

۵/۵ - (۳ امتیاز)

۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست